پوستر های آموزشی

پوستر های آموزشی pvc برجسته

پوستر های آموزشی pvc برجسته

پوستر های آموزشی pvc برجسته

پوستر های آموزشی pvc برجسته

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه تنفس

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه بینایی (چشم)

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه دفع ادرار

سری انسانی ۱۰ برگی: ماهیچه های بدن انسان

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه گردش خون

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه گوارش

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه شنوایی

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه اعصاب

سری انسانی ۱۰ برگی: اسکلت و استخوان بندی

سری انسانی ۱۰ برگی: پوست

پوستر باکتری

ویروس

مراحل تقسیم سلولی مییوز

مراحل تقسیم سلولی میتوز

سری گیاهی ۸ عددی :ساختار گل – مادگی و پرچم

سری گیاهی ۸ عددی :فتوسنتز و تقسیم سلولی

سری گیاهی ۸ عددی :گرده افشانی

سری گیاهی ۸ عددی :سلول گیاهی

سری گیاهی ۸ عددی :سلول جانوری

سری گیاهی ۸ عددی :ساختار ساقه

سری گیاهی ۸ عددی :ساختار ریشه

پوستر تک برگی بدن انسان ساده و لمینت شده

پوستر جدول تناوبی (مندلیف) بر اساس تغیرات جدید به صورت ساده و لمینت شده

پوستر های ایمنی آزمایشگاه ۷ عددی

پوستر اعضای بدن انسان ۱۲ برگی تقویمی

نقسه های ایران و جهان به صورت ساده و لمینت شده شامل:
ایران طبیعی و سیاسی
ایران توپوگرافی – آب و هوا
استان های مختلف
همسایگان ایران
جهان سیاسی و طبیعی
قاره های جهان ۶ عددی سیاسی و طبیعی

سایر مطالب

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست