مواد شیمیایی

فروش ویژه مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

محلول های شیمیایی از قبیل محلول بیوره, لوگول, ید , تنتور ید , برم تیمول بلو , گیمسا , متیلن بلو , متیل رد , متیل گرین , کارمن زاجی , فنل فتالیین , متیل اورانژ و …

کیت های محیط کشت

انواع اسید

و غیره

به صورت جزئی و کلی

سایر مطالب

فهرست