آموزش ریاضی  از ابتدایی تا متوسطه توسط ابزار و وسایل کمک آموزشی می تواند فهم بهتر را برای دانش آموز به همراه داشته باشد.در ذیل برخی از این وسایل کمک آموزشی ارائه گردیده است:

ست ترسیم لاکی ۵ عددی خارجی

 

آشنایی با کلمات هم آغاز هم پایان

 

آموزش رابطه فیثاغورث

 

آموزش زاویه مکمل

 

آموزش زاویه متقابل

 

آموزش شعاع – قطر – زاویه مرکزی

 

آموزش خطوط موازی و مورب

 

مهر های اشکال و احجام

 

مهر های آموزشی اشکال و احجام مختلف

 

فنر های رنگی مختلف

 

احجام هندسی

 

احجام هندسی گسترده

 

احجام هندسی سازه ای

 

احجام و اشکال هندسی

 

 

احجام و اشکال هندسی ۱۲ تکه

 

اعداد مگنتی

 

اشکال هندسی مگنتی ( ۳۸ قطعه ای)

 

حروف مگنتی

 

آموزش کسر کوچک

آموزش کسر بزرگ

 

اهرم فلزی

 

اهرم لاکی با وزنه

 

چرتکه ۱۰ میله ای افقی در ۳ سایز

 

چرتکه ۱۰ میله ای افقی

 

چرتکه ۱۰ میله ای عمودی

 

ساعت شنی تک زمانه لاکی

 

ساعت شنی تک زمانه چوبی

 

ساعت شنی طرح دندان

 

ساعت شنی ساده

 

ساعت شنی شیشه ای ۳ زمانه

 

ساعت شنی بزرگ چوبی

 

ساعت شنی طرح دندان

ساعت آموزشی چرخ دنده دار

 

 

صفحه میخی

 

آموزش محیط دایره

مکعب های کوییزنر

 

مکعب های ریاضی چینه

میله های شمارش

 

چوب خط

 

فهرست