اسکلت و استخوان بندی

اسکلت های بدن انسان به صورت تمام تنه و به صورت جزء جزء و تخصصی آماده ارائه می باشد.

استخوان بندی انسان

 

استخوان بندی بدن انسان با نمایش احشام داخلی

 

استخوان بندی بدن انسان 1/2 اندازه طبیعی

 

مولاژ مفصل زانو

 

مولاژ مفصل زانو

مهره های تحتانی ستون فقرات

 

مهره های ستون فقرات

مولاژ کتف اندازه طبیعی

جمجه انسان با مهره های گردن
اندازه طبیعی

جمجه انسان – اندازه طبیعی

جمجمه انسان رنگی – اندازه طبیعی

 

جمجمه انسان 1/4 اندازه طبیعی

استخوان بندی  مچ دست

استخوان بندی مچ پا اندازه طبیعی

ستون فقرات و لگن خاصره

لگن خاصره با مهره های تحتانی

لگن خاصره مرد و زن

مهره های گردن اندازه طبیعی

 

 

 

سایر مطالب

فهرست