سیستم های هوشمند سازی

دیتا پرژکتور و سیستم های هوشمند سازی بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مختلفی جهت آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی استفاده می کنند. این سیستم های الکترونیک کمک آموزشی که از نوع نرم افزاری و سخت افرازی هستند کمک شایانی در جهت ارتقاء سطح آموزشی […]

مواد شیمیایی

فروش ویژه مواد های شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی مواد شیمیایی و محلول آماده از قبیل محلول بیوره, لوگول, ید , تنتور ید , برم تیمول بلو , گیمسا , متیلن بلو , متیل رد , متیل گرین , کارمن زاجی , فنل فتالیین , متیل اورانژ و … کیت های محیط کشت انواع اسید و […]

شیشه آلات

شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس و قابل حرارت آزمایشگاهی – لوله های شیشه ای فشار قوی – تجهیزات آزمایشگاهی – مواد شیمیای مرک – مواد صنعتی

وسایل مورد نیاز پایه های اول , دوم و سوم ابتدایی :

وسایل مورد نیاز ابتدایی دوره اول پایه های اول , دوم و سوم ایتدایی : کلیه تجهیزات مورد نیاز برای سه پایه بدون تکرار به صورت کامل داخل کیت قرار گرفته که شما عزیزان به صورت کلی و یا به صورت جزء می توانید تهیه کنید برای مشاهده و ارتباط با مدیریت می توانید عضو […]

وسایل مورد نیاز پایه یازدهم متوسطه

لوازم مورد نیاز متوسطه دوم پایه یازدهم : کلیه تجهیزات مورد نیاز برای سه پایه بدون تکرار به صورت کامل داخل کیت قرار گرفته که شما عزیزان به صورت کلی و یا به صورت جزء می توانید تهیه کنید برای مشاهده و ارتباط با مدیریت می توانید عضو کانال تلگرامی به آدرس :  T.ME/EBNE_CINA  شوید. […]

وسایل مورد نیاز پایه دهم متوسطه

وسایل مورد نیاز متوسطه دوم پایه دهم : کلیه تجهیزات مورد نیاز برای سه پایه بدون تکرار به صورت کامل داخل کیت قرار گرفته که شما عزیزان به صورت کلی و یا به صورت جزء می توانید تهیه کنید برای مشاهده و ارتباط با مدیریت می توانید عضو کانال تلگرامی به آدرس :  T.ME/EBNE_CINA  شوید. […]

وسایل مورد نیاز متوسطه اول ( پایه های هفتم , هشتم و نهم متوسطه )

وسایل مورد نیاز متوسطه اول : کلیه تجهیزات مورد نیاز برای سه پایه بدون تکرار به صورت کامل داخل کیت قرار گرفته که شما عزیزان به صورت کلی و یا به صورت جزء می توانید تهیه کنید برای مشاهده و ارتباط با مدیریت می توانید عضو کانال تلگرامی به آدرس :  T.ME/EBNE_CINA  شوید. و همچنین […]

وسایل مورد نیاز پایه های چهارم , پنجم و ششم ابتدایی

لوازم مورد نیاز ابتدایی دوره دوم پایه های چهارم , پنجم و ششم ایتدایی : کلیه تجهیزات مورد نیاز برای سه پایه بدون تکرار به صورت کامل داخل کیت قرار گرفته که شما عزیزان به صورت کلی و یا به صورت جزء می توانید تهیه کنید برای مشاهده و ارتباط با مدیریت می توانید عضو […]