پوستر های آموزشی به صورت گلاسهساده , گلاسه لمینت شده و PVC قابل شستوشو با عناوین جغرافیا , آناتومی بدن انسان , گیاهی , مندلیف , آموزش فارسی و ریاضی و قرآن آماده ارائه می باشد .

 

نقسه های ایران و جهان به صورت ساده و لمینت شده شامل:
ایران طبیعی و سیاسی
ایران توپوگرافی – آب و هوا
استان های مختلف
همسایگان ایران
جهان سیاسی و طبیعی
قاره های جهان ۶ عددی سیاسی و طبیعی

 

اعضای بدن انسان ۱۶ برگی تقویمی

 

پوستر های ایمنی آزمایشگاه ۷ عددی

 

جدول تناوبی (مندلیف) بر اساس تغیرات جدید به صورت ساده و لمینت شده

 

تک برگی بدن انسان ساده و لمینت شده

 

پوستر های آموزشی pvc برجسته

 

پوستر های آموزشی pvc برجسته

 

پوستر های آموزشی pvc برجسته

 

پوستر های آموزشی pvc برجسته

 

باکتری

 

ویروس

 

مراحل تقسیم سلولی مییوز

 

مراحل تقسیم سلولی میتوز

 

سری انسانی ۱۰ برگی: اسکلت و استخوان بندی

 

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه اعصاب

 

سری انسانی ۱۰ برگی: پوست

 

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه تنفس

 

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه بینایی (چشم)

 

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه دفع ادرار

 

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه گردش خون

 

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه گوارش

 

سری انسانی ۱۰ برگی: دستگاه شنوایی

 

سری انسانی ۱۰ برگی: ماهیچه های بدن انسان

 

سری گیاهی ۸ عددی :ساختار گل – مادگی و پرچم

 

سری گیاهی ۸ عددی :فتوسنتز و تقسیم سلولی

 

سری گیاهی ۸ عددی :گرده افشانی

 

سری گیاهی ۸ عددی :ساختار ریشه

 

سری گیاهی ۸ عددی :ساختار ساقه

 

سری گیاهی ۸ عددی :سلول جانوری

 

سری گیاهی ۸ عددی :سلول گیاهی

 

سری گیاهی ۸ عددی : ساختار برگ

فهرست