میکروسکوپ چیست

میکروسکوپ چیست وچه کاربردی دارد؟ اجزای میکروسکوپ
اگرازذره بین استفائه کرده باشید می دانید که ذره بین می تواند تصویراجسام رابزرگترکند.حال اگرازدوذره بین استفاده کنیم یعنی تصویری راکه ذره بین اول نشان می دهدبه کمک ذره بین دوم بازهم بزرگترکنیم.آن گاه یک میکروسکوپ ساده ساخته ایم.
اولین میکروسکوپ بیش از۴۰۰ سال پیش اختراع شد.این میکروسکوپ یک لوله بود که دردوسرآن دوذره بین قوی یابه عبارت علمی تردوعدسی قرارکرفته بودند(ذره بین یک نوع عدسی است] یک سرلوله روی نمونه قرارداده می شدوچشم روی سردیگرقرارمی گرفت.
اساس میکروسکوپ های امروزی نیزهمین لوله ودوعدسی درون آن است.
عدسی اول راکه روی شیء قرارمی گیردعدسی شیئی می نامند.
درمیکروسکوپ های امروزی قطعات دیگری نیزوجودداردکه کاربامیکروسکوپ راآسان می کنند.
یک چشمی: که فقط یک عدسی چشمی دارد وبایک چشم می توان درآن نگاه کرد.
دوچشمی: که دوعدسی چشمی داردوباهردوچشم می توان به درآن نگاه کرد.
میکروسکوپ های دانش آموزی معمولا ازنوع یک چشمی ومیکروسکوپ های آزمایشگاهی ازنوع دوچشمی است.

ازمیکروسکوپ،استفده های متعددمی شود:

*- درآزمایشگاه های تشخیص طبی برای مشاهده ی خون ونمونه های دیگر
*- درآزمایشگاه های تحقیقاتی زیستی برای مشاهده ی انواع سلول ها(گیاهی،جانوری،آغازیان وقارچ ها)ونیزویروس هاودیگرنمونه های ریز
*- درصنایع فلزشناسی(متالوژی)برای مطالعه ی سطح فلزات واثرموادبرآن ها
*- درزمین شناسی برای مشاهده ی کانی هاوتشخیص آن ها
به طورکلی اجزای میکروسکوپ رامی توان به ۴ دسته تقسیم کرد.
منبع نورواجزای مرتبط
لامپ: منبع نوراست.
کلید: لامپ راروشن وخاموش می کند.
پیچ تنظیم شدت نور: شدت نورراکم یازیادمی کند.
عدسی هاواجزای مرتبط
عدسی چشمی: که چشم روی آن قرارمی گیرد.
عدسی شیئی: که روی شیء قرارمی گیرد.
کندانسور: شامل یک یاچندعدسی است که نورلامپ رابرشیء متمرکزمی کند.
صفحه چرخان: عدسی های شیئی بابزرگ نمایی های مختلف روی آن قراردارند.باچرخش این صفحه،عدسی شیئی موردنظرروی شیئی قرارمی گیرد.
تغییردهنده ی فاصله ی عدسی ها: فاصله ی دوچشم درمیان افرادمختلف متفاوت است.بااین وسیله هرنفرمی تواندفاصله ی بین دوعدسی شیئی رامتناسب بافاصله ی دوچشم خودتنظیم کند.
اجزای مربوط به اسلاید
صفحه ی میکروسکوپ: که اسلایدروی آن قرارمی گیرد.
گیره: اسلایدرانگه می دارد.
پیچ تنظیم تند: که صفحه ی میکروسکوپ رابه سرعت به بالایاپایین می برد.
پیچ تنظیم کند: که صفحه ی میکروسکوپ رابه آرامی به بالایاپایین می برد.
اجزای مربوط به بدنه
پایه: که میکروسکوپ راروی میزنگه می دارد.
دسته: که عدسی های چشمی وشیئی راروی صفحه ی میکروسکوپ نگه می دارد.
پیچ نگه دارنده: که قسمت بالای میکروسکوپ(عدسی های چشمی)رابه قسمت پایین متصل می کند.

سایر مطالب

فهرست