میکروسکوپ لوازم جانبی

میکروسکوپ لوازم جانبی:

میکروسـکوپ تک چشمی دانش آموزی
مشخصات و ضمائم:
۳۰۰ برابر بزرگنمایی
وسایل تشریح

میکروسـکوپ تک چشمی دانش آموزی
مشخصات و ضمائم:
۶۰۰ برابر بزرگنمایی
وسایل تشریح

میکروسـکوپ تک چشمی دانش آموزی
مشخصات و ضمائم:
۷۵۰برابر بزرگنمایی
وسایل تشریح

میکروسـکوپ تک چشمی دانش آموزی
مشخصات و ضمائم:
۹۰۰برابر بزرگنمایی
وسایل تشریح

میکروسـکوپ تک چشمی دانش آموزی
مشخصات و ضمائم:
۱۲۰۰برابر بزرگنمایی
وسایل تشریح

میکروسـکوپ تک چشمی دانش آموزی
مشخصات و ضمائم:
۱۲۰۰برابر بزرگنمایی
وسایل تشریح
مانیتور برای نمایش بهتر

میکروسـکوپ تک چشمی دانش آموزی
مشخصات و ضمائم:
۱۲۰۰برابر بزرگنمایی
وسایل تشریح
مانیتور برای نمایش بهتر
جنس بدنه فلز
کیف قابل حمل

میکروسـکوپ تک چشمی دانش آموزی
مشخصات و ضمائم:
۱۵۰۰ برابر بزرگنمایی
وسایل تشریح
مانیتور برای نمایش بهتر
جنس بدنه فلز
کیف قابل حمل

میکروسـکوپ تک چشمی
مشخصات و ضمائم:
۶۴۰ برابر بزرگنمایی
شاریو
نور از بالا
کوپ گیاهی و جانوری آماده
لوازم تشریح
رابط اتصال به لپ تاپ
کیف قابل حمل

میکروسـکوپ تک چشمی
مشخصات و ضمائم:
۶۴۰ برابر بزرگنمایی
شاریو
نور از بالا
کوپ گیاهی و جانوری آماده
لوازم تشریح
رابط اتصال به لپ تاپ
کیف قابل حمل

میکروسـکوپ تک چشمی
مشخصات و ضمائم:
۶۴۰ برابر بزرگنمایی
قابلیت اتصال به لپ تاپ

میکروسـکوپ تک چشمی مشخصات و ضمائم: ۶۴۰ برابر بزرگنمایی قابلیت اتصال به لپ تاپ

میکروسـکوپ دو چشمی استاد و شاگرد
مشخصات و ضمائم:
۶۴۰ برابر بزرگنمایی
قابلیت اتصال به لپ تاپ

میکروسـکوپ تک چشمی
مشخصات و ضمائم:
۱۰۰۰برابر بزرگنمایی
قابلیت اتصال به لپ تاپ
۴ لنز شیی
لنز ۱۰۰ ایمرسیون

میکروسـکوپ تک چشمی
مشخصات و ضمائم:
۱۶۰۰برابر بزرگنمایی
قابلیت اتصال به لپ تاپ
۴ لنز شیی
لنز ۱۰۰ ایمرسیون

لوپ برقی و دستی با بزرگنمایی ۲۰ الی ۱۲۰ برابر

میکروسـکوپ ۲ چشمی
مشخصات و ضمائم:
۱۶۰۰ برابر بزرگنمایی
قابلیت اتصال به لپ تاپ
۴ لنز شیی
۲ لنز چشمی ۱۰ و ۱۶
لنز ۱۰۰ ایمرسیون
ماکرو و میکرو
شاریو

\

میکروسکوپ ۲ چشمی
مشخصات و ضمائم:
۱۶۰۰ برابر بزرگنمایی
قابلیت اتصال به لپ تاپ
۴ لنز شیی
۲ لنز چشمی ۱۰ و ۱۶
لنز ۱۰۰ ایمرسیون
ماکرو و میکرو
شاریو

میکروسکوپ بیولوژی
۱۶۰۰۰ برابر بزرگنمایی

میکروسکوپ و لوپ جیبی (۲ کاره)
۵۰ و ۶۰ برابر بزرگنمایی

میکروسکوپ و لوپ جیبی (۲ کاره)
۵۰ و ۶۰ برابر بزرگنمایی

کوپ گیاهی جانوری(لام های آماده) ۱۲ و ۲۴ عددی ایرانی و خارجی

رابط میکروسکوپ به لپ تاپ و دیتاشو ۱۰ مگا پیکسل HD

رابط میکروسکوپ به لپ تاپ و دیتاشو ۵ مگا پیکسل

رابط میکروسکوپ به لپ تاپ و دیتاشو ۳ مگا پیکسل WIFI

رابط میکروسکوپ به لپ تاپ و دیتاشو ۱/۳مگا پیکسل

رابط میکروسکوپ به لپ تاپ و دیتاشو ۱/۳مگا پیکسل

رابط میکروسکوپ به لپ تاپ و دیتاشو ۳ مگا پیکسل

سایر مطالب

فهرست