مدل های اناتومی (مولاژ) حیوانات , گیاهان و حشرات

مولاژ حیوانات از قبیل مولاژ حیوانات اهلی و وحشی قابلیت نمایش بدن حیوانات مولاژ اسب ،مولاژ سگ ،مولاژخوک ،مولاژمرغ، مولاژ ماهی ،مولاژگاو ، مولاژکربه و انواع ماکت های تاکسی درمی شده

 

سایر مطالب

فهرست