تلسکوپ

تلسکوپ

تلسکوپ گالیله مدیک
مشخصات و ضمائم:
انکساری
قطر عدسی ۱۲-۴-۶
بزرگنمایی ۱۵۰ برابر

تلسکوپ گالیله مدیک
مشخصات و ضمائم:
انکساری
قطر عدسی ۱۲-۴-۶
بزرگنمایی ۳۰۰برابر

تلسکوپ گالیله مدیک
مشخصات و ضمائم:
انکساری
قطر عدسی ۲۰-۱۲/۵-۴
بزرگنمایی ۵۲۵برابر

تلسکوپ نیوتونی مدیک
مشخصات و ضمائم:
انعکاسی
قطر عدسی ۲۰-۱۲/۵-۴
بزرگنمایی ۵۲۵برابر
کیف قابل حمل

تلسکوپ نیوتونی مدیک
مشخصات و ضمائم:
انعکاسی
قطر عدسی ۱۰- ۴ – ۲۵
بزرگنمایی ۷۵۰ برابر

تلسکوپ نیوتونی مدیک
مشخصات و ضمائم:
انعکاسی
قطر عدسی ۲۰-۱۲/۵-۴
بزرگنمایی ۱۰۵۰ برابر

سایر مطالب

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست